BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 268/QLLĐNN-ĐTGDĐH
V/v: Giới thiệu đại lý của MTP Malayxia tại Việt Nam để liên kết đào tạo

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở MALAYSIA

Ngày 13/3/2006, Cục Quản lý lao động ngoài nướccó công văn số 225/QLLĐNN-ĐTGDĐH giới thiệu Công ty Danar Management & ServicesSdn.Bhd là doanh nghiệp được Bộ Nguồn nhân lực Malaysia cấp phép cung cấp dịchvụ đào tạo, xin cấp chứng chỉ Certificate of Eligibility (CE) cho lao động nướcngoài trước khi làm việc tại Malaysia; địa chỉ liên hệ: No.22, Jalan Bp 6/5,Bandar Bukit Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel:603-8068 1600, Fax: 603-8068 1981.

Theo đề nghị của MTP nêu trên và Công ty Cổ phầndu lịch IIG, Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu đại lý của Công tyDanar Management & Services Sdn.Bhd DMS tại Việt Nam là Công ty Cổ phần dulịch IIG, địa chỉ: số 24 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 04.7736240,fax 04.8359418, Email: [email protected] để doanh nghiệp có nhu cầu liênkết đào tạo, cấp chứng chỉ CE cho lao động trước khi đi làm việc tại Malaysiabiết và phối hợp.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để cácQuý doanh nghiệp biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Cục
- Các đơn vị, QLLĐ, TT-TT
- Lưu VT, ĐT, GDĐH

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn