BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268-TC/VP
Về việc đính chính quyết định số 139/1999/QĐ /BTC  

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 268 TC/VP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 139/1999/QĐ/BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/11/1999, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 139/1999/QĐ/BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi. Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo, nên có một số sai sót, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

Đã in

Sửa lại là

Mã số

Mô tả nhóm, mặt hàng

Thuế suất (%)

Mã số

Mô tả nhóm, mặt hàng

Thuế suất (%)

Nhóm

Phân nhóm

 

 

Nhóm

Phân nhóm

 

 

4819

30

00

- Bao và túi..

 

4819

30

00

- Bao và túi..

30

8418

69

 

-- Loại khác

10

8418

69

 

-- Loại khác

 

8480

79

 

--- Khuôn làm đế giầy...

3

8480

79

10

--- Khuôn làm đế giầy...

3

8480

79

 

-- Loại khác

0

8480

79

90

---7 Loại khác

0

8544

60

 

- Các loại dây dẫn...

1

8544

60

 

- Các loại dây dẫn...

 

8544

60

31

---- Cách điện bằng PVC, PE...

15

8544

60

11

---- Cách điện bằng PVC, PE...

15

9018

39

 

--- Dây truyền dịch...

5

9018

39

10

--- Dây truyền dịch...

5

9018

39

 

--- Loại khác

0

9018

39

90

--- Loại khác

0

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, các đơn vị có liên quan được biết và xin lỗi các quí cơ quan về những sai sót nêu trên.

 

Phạm Sĩ Danh

(Đã ký)