BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 268/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo hoạt động liên ngành VSATTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 07/BYT-ATTP ngày 02/01/2009 của Quý Cục về tham gia báo cáo hoạt độngliên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Căn cứ quy định về nhiệm vụ củangành hải quan tại điểm c khoản 10 Điều 2 Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày20/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đảmbảo VSATTP đến năm 2010 và điểm a mục 10 Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảoVSATTP, Tổng cục Hải quan cung cấp một số nội dung liên quan đến báo cáo nhưsau:

1. Về phối hợp làm thủ tục hải quanvới hoạt động kiểm tra VSATTP đối với hàng hóa nhập khẩu:

Các đơn vị hải quan cửa khẩu căn cứdanh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra VSATTP do Bộ Y tế banhành để yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kiểm tra. Toàn bộ những lô hàng thuộc đốitượng phải kiểm tra VSATTP, khi doanh nghiệp nộp giấy đăng ký kiểm tra hoặcgiấy thông báo miễn kiểm tra của cơ quan chức năng kiểm tra VSATTP cấp thì cơquan hải quan mới thông quan hàng hóa. Sau đó, trong thời hạn 30 ngày kể từngày thông quan hàng hóa, doanh nghiệp nộp kết quả kiểm tra cho cơ quan hảiquan để lưu hồ sơ lô hàng.

Trong thời gian vừa qua, kết quảkiểm tra VSATTP đối với hàng hóa nhập khẩu đa số đều đạt yêu cầu về chất lượngnhập khẩu. Một số trường hợp phát hiện nhiễm melamine, sudan v.v… được cơ quankiểm tra phát hiện và báo cáo cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế xử lý, cơquan hải quan không nhận được thông tin đầy đủ về kết quả xử lý đối với nhữnglô hàng này.

Việc kiểm tra VSATTP trong thờigian vừa qua được thực hiện theo cơ chế “hậu kiểm”, thông quan hàng hóa chodoanh nghiệp bảo quản sau đó mới kiểm tra VSATTP.

2. Phối hợp trong việc xây dựng vănbản pháp luật:

Cơ quan hải quan đã tham gia tíchcực vào việc xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, kiểm tra VSATTPdo Bộ Y tế chủ trì, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế giảiquyết nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

3. Phối hợp trong hoạt động kiểmtra liên ngành:

Trong năm 2008, Tổng cục Hải quanđã cử cán bộ tham gia đầy đủ 2 đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Y tế chủ trì:Đoàn kiểm tra VSATTP nhận dịp tết 2008 và Đoàn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻem (tháng 8/2008).

Tổng cục Hải quan cung cấp một sốnội dung trên đây để Quý Cục tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh