TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai VN
Địa chỉ: Số 78 Hoa Cúc, P.07, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309767298

Trả lời văn thư ngày 26/04/2013 của Công ty về chi phí đượctrừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

+ Tại khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp đượctrừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật”.

+Tại khoản 2.19 Điều 6 quy định về các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị;chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu,báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới làphần chi vượt quá 15%tổng sốchi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừkhông bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt độngthương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, có ký hợp đồng môigiới với Công ty trong nước (Công ty môi giới) để được môi giới bán dây cápđiện và các thiết bị điện cho khách hàng thì khoản tiền môi giới trả cho Côngty môi giới nếu có hóa đơn hợp pháp được tính vào chi phí được trừ (thuộc nhóm chi phí bịkhống chế, tối đa không vượt quá 10% tổng số chi phí được trừ) khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
- 929-120162/13 dtthanh

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga