TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2680 TCT/NV1
V/v hạch toán doanh thu và sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 11350 CT-HTr ngày 14/4/2003 của Cục thuế TP Hà Nội về việc hạch toán doanh thu và sử dụng hoá đơn giữa các đơn vị trực thuộc Công ty Sông Đà 1; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hạch toán doanh thu:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: Trường hợp Công ty Sông Đà 1 là chủ đầu tư và trực tiếp thi công xây dựng công trình làm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh của Công ty, khi công trình hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh. Công ty không hạch toán doanh thu và không phải kê khai tính thuế GTGT đầu vào sử dụng cho công trình được kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng tháng theo chứng từ phát sinh của công ty.

2. Về việc sử dụng hoá đơn giữa các đơn vị phụ thuộc:

Theo quy định tại điểm 2, mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên, thì các xí nghiệp trực thuộc Công ty Sông Đà 1 cùng đóng trên địa bàn TP Hà Nội dùng mã số thuế của Công ty thì việc hạch toán doanh thu sử dụng hoá đơn thực hiện như sau:

- Nếu từng xí nghiệp trực thuộc được cấp mã số thuế phụ, đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng với Cục thuế Hà Nội thì: các công trình do Công ty nhận thầu sau đó giao cho xí nghiệp thực hiện, xí nghiệp giao lại một phần công việc xây dựng cho xí nghiệp khác trong cùng một công ty thực hiện, khi công việc hoàn thành thì từng xí nghiệp phải xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế đối với khối lượng công việc do chính xí nghiệp thực hiện.

- Nếu từng xí nghiệp không được cấp mã số phụ, không đăng ký kê khai nộp thuế GTGT với cục thuế TP Hà Nội mà do công ty trực tiếp kê khai thì: các công trình do Công ty nhận thầu sau đó giao cho xí nghiệp thực hiện, xí nghiệp giao một phần công việc xây dựng cho xí nghiệp khác trong cùng Công ty thực hiện thì khi công việc hoàn thành thì từng xí nghiệp không phải xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế, việc lập hoá đơn, hạch toán doanh thu, kê khai, nộp thuế do Công ty thực hiện.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc