VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/VPCP-KTN
V/v công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2012.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thuNhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 17/BC-HĐNTNN ngày 08 tháng 3năm 2013 về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trìnhđược Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2012, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo về tình hìnhquản lý chất lượng các công trình xây dựng năm 2012 của Hội đồng nghiệm thu Nhànước các công trình xây dựng; Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết địnhthành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng theo quy định tạiNghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quản lýchất lượng công trình xây dựng trong tháng 5 năm 2013.

2. Đối với công trình nhà ga T2 -Nội Bài: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dânhuyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đường gomdân sinh không để ảnh hưởng tới tiến độ của cả dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộXây dựng, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, TKV, Hóa chất VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.I;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ