BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v:Tiếp nhận người lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến
(Số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 313/CV-VTN .NS ngày 16/7/2014 của Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến về việc tiếp nhận người lao động về làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định của Bộ luật lao động, khi người lao động thôi việc thì hai bên phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.
Căn cứ quy định nêu trên, khi người lao động thôi việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiên sau đó chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thì người lao động phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thiên có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp sau đó người lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến thì hai bên phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh