BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2681 TCT/NV1
V/v thuế GTGT đối với xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nợi, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời công văn số 842/TCKT-TCT ngày 30/5/2003 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 11448 TC/TCT ngày 29/11/2001 hướng dẫn về thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, các cơ sở kinh doanh ở Việt Nam có hoạt động xây lắp, lắp đặt công trình ở nước ngoài và doanh nghiệp chế xuất được coi là hoạt động xuất khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%, mức thuế suất thuế GTGT này thực hiện từ 1/1/2001;

Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Hà Nội có các đơn vị thành viên thực hiện xây dựng, lắp đặt cho công trình nhà máy FIGLA Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hoà và Công trình nhà máy CHANGSIN tại Thạch Phú-Vĩnh Cửu- Đồng Nai, nếu hai nhà máy trên là doanh nghiệp chế xuất được quy định trong giấy phép đầu tư thì hoạt động xây dựng, lắp đặt của các đơn vị thực hiện cho hai công trình nhà máy này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%. Trường hợp hai nhà máy này không phải là doanh nghiệp chế xuất thì các đơn vị thực hiện xây dựng, lắp đặt cho hai công trình nhà máy phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Tổng công ty Xây dựng Hà Nội biết và hướng dẫn các đơn vị thành viên liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc