BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2682 TCTC/NV1
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước (Bộ Xây dựng)

Trả lời công văn số 89/DACTN ngày 20/3/2003 của Ban quản lý dự án phát triển cấp thoát nước - Bộ Xây dựng (BQLDA) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với các dự án cấp thoát nước và vệ sinh của 7 thành phố, thị xã; Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5, mục II, phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: cơ sở nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hoá không phải kê khai nộp thuế GTGT cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác nhưng phải kê khai hoá đơn GTGT lập cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác đã trả cho cơ sở uỷ thác gửi cơ quan thuế cùng lập với hoá đơn và bảng kê số 03/GTGT . Như vậy, các cơ sở có hàng hoá nhập khẩu phải có hoá đơn này mới được khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Theo trình bày của BQLDA tại công văn số 89/DACTN nêu trên thì: đặc điểm của dự án Cấp thoát nước và vệ sinh của 7 thành phố, thị xã do BQLDA thay mặt các chủ đầu tư (ban quản lý cấp thoát nước các tỉnh có dự án được duyệt) trực tiếp ký hợp đồng uỷ thác nhập khẩu thiết bị, sau đó chuyển thiết bị về các địa phương có dự án; tiền hàng hoá nhập khẩu được thanh toán bằng hình thức thư tín dụng qua ngân hàng ADB; thuế GTGT của thiết bị khi nhập khẩu do các chủ đầu tư ở các tỉnh nộp thay cho đơn vị nhập khẩu; vì vậy đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu không có căn cứ để lập hoá đơn GTGT giao cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu (BQLDA) và đơn vị này cũng không có căn cứ để lập hoá đơn giao cho các chủ đầu tư nên các chủ đầu ở các tỉnh không đủ thủ tục để hoàn thuế GTGT của dự án. Để thực hiện đúng những quy định về hoàn thuế GTGT và đảm bảo quyền lợi của chủ dự án sử dụng vốn ODA do Nhà nước đầu tư không hoàn trả, khi thực hiện hoàn thuế GTGT thì ngoài các thủ tục hồ sơ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên, các chủ dự án phải có đầy đủ thủ tục, hồ sơ sau đây:

1. Bản sao hợp đồng uỷ thác nhập khẩu của BQLDA với đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu.

2. Công văn của BQLDA gửi các chủ đầu tư thông báo về số thuế GTGT phải nộp khớp với từ khai Hải quan và thông báo nộp thuế GTGT của Hải quan cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu.

3. Giấy rút hạn mức vốn đầu tư XDCB của chủ đầu tư tại Kho bạc nơi chủ đầu tư rút vốn và nộp thuế GTGT cho thiết bị nhập khẩu (số thuế này khớp với công văn của BQLDA và thông báo nộp thuế của Hải quan).

Hoặc giấy nộp tiền thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản (số tiền này phải khớp với biên lai thu thuế của Hải quan ghi cho đơn vị nhận uỷ tác nhập khẩu).

Đơn vị được hoàn thuế phải lưu giữ biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu (bản chính).

4. Bản cam kết của đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu không khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với số thuế GTGT cua thiết bị nhập khẩu uỷ thác và có xác nhận của cơ quan thuế quản lý đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu.

Các chủ đầu tư của dự án Cấp nước và vệ sinh các địa phương căn cứ các nội dung trên đây để hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT cho dự án cấp thoát nước sử dụng vốn ODA. Các chứng từ, hoá đơn đã sử dụng để kê khai hoàn thuế GTGT, chủ đầu tư không được dùng để ghi thu, ghi chi thuế GTGT.

Số thuế GTGT đã được hoàn, các doanh nghiệp sử dụng tài sản không được khấu trừ thuế và không được tính vào giá trị tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để BQLDA biết và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc