BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2683/BGDĐT-CTHSSV
V/v triệu tập học viên tham dự khóa tập huấn chuyên môn các môn thể thao năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học, cao đẳng và TCCN

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ, năng lực trọng tài cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thaocủa ngành phục vụ cho công tác phát triển thể dục thể thao trong các nhà trườngvà hướng tới Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 và Đại hội TDTTsinh viên toàn quốc lần thứ IV - 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa tậphuấn trọng tài các môn thể thao gồm: Điền kinh, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co, Cầulông và Bóng bàn.

Đây là cơ hội để các học viên được quansát và thực hành trọng tài ở các môn thi tại Hội thi Văn hóa - Thể thao cáctrường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI - 2010 được tổ chức từ ngày05 đến 15/8/2010 tại tỉnh Quảng Ngãi.

1. Thời gian: từ 02/8 đến 13/8/2010

- Ngày 02 - 06/08/2010: Tập huấnphần lý thuyết về Luật và phương pháp

- Ngày 07 - 13/08/2010: Thực hành trọngtài các môn thi đấu tại Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường phổ thông dân tộcnội trú.

(Đón tiếp học viên từ 9:00 đến16:00 ngày 01/8/2010)

2. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh Quảng Ngãi

3. Đối tượng: Cán bộ, giáo viên làmcông tác TDTT trong các cơ sở giáo dục. Mỗi sở GD&ĐT cử tối đa 02 học viên vàmỗi trường ĐH, CĐ và TCCN cử tối đa 01 học viên tham gia tập huấn ở 01 môn.

Lưu ý: Các học viên tham dự khoátập huấn mang theo trang phục thể thao (quần, áo, giầy thể thao)

4. Nội dung: Giới thiệu Luật, phươngpháp tổ chức thi đấu và thực hành trọng tài.

5. Kinh phí:

- Đơn vị cử chịu toàn bộ kinh phí chohọc viên bao gồm: tiền ăn, ở, đi lại trong suốt thời gian tập huấn theo quy địnhhiện hành và tiền tài liệu.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức lớp tậphuấn.

6. Thủ tục đăng ký: Danh sách đăng kýtrước ngày 25/7/2010 (theo mẫu đính kèm) và gửi về theo địa chỉ: Bộ Giáodục và Đào tạo (Vụ Công tác HSSV) số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694983,fax: 04.38684485, E.mail: [email protected] hoặc [email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọngđề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường quan tâm, tạo điều kiện và cửcán bộ, giáo viên tham dự khóa tập huấn trên.

Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chíPhạm Văn Tịnh - Chuyên viên Vụ Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT, ĐT: 0946083535 vàđồng chí Huỳnh Hậu - Chuyên viên phụ trách công tác GDTC, Sở GD&ĐT tỉnh QuảngNgãi, ĐT: 0914011474

Nơi nhận:
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- TC TDTT (để ph/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh

Đơn vị:

DANHSÁCH ĐĂNG KÝ
HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN TRỌNG TÀI NĂM 2010

Tại QuảngNgãi

TT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Địa chỉ

Điện thoại

Môn đăng ký tập huấn

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

…., ngày tháng năm 2010
Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu)