BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2683/TCT-KK
V/v tính số tiền chậm nộp tiền thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 812/CT-KTNB đề ngày 27/01/2014 vàcông văn số 3099/CT-KTNB ngày 28/4/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việctính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT đối với Công ty TNHH MTVHóa Dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định:

“1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuếcủa người nộp thuế, bao gồm:

1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thờihạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghitrong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.

1.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp,số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khaitrước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiềnthuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm trathuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộptính trên mỗi ngày chậm nộp.

Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngàynghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theoquy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quanthuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộpthuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từnộp tiền vào Ngân sách Nhà nước.”

Khoản 5c, Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hànhNghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày28/10/2010 của Chính phủ quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khaithuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứvào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêmhoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậmnộp căn cứ vào số tiền chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậmnộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ”

Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫnthi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

“1. Có hóa đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuếgiá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nướcngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ápdụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cánhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Trường hợp Công ty TNHH MTV Hóa Dầu Quân Đội (MST:0309202770) kê khaikhấu trừ đối với 03 chứng từ nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của Công ty CPHóa Dầu Quân Đội (MST:0101436307) là chưa đúng quy định, Công ty đã tự pháthiện và kê khai bổ sung, trường hợp khi kê khai bổ sung phát sinh số thuế phảinộp thì Công ty thực hiện xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiềnchậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quảnlý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Hóa Dầu Quân Đội;
- Vụ: CS; PC, QLN, KTNB;

- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu