BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2683 TCT/NV2
V/v Miễn trừ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cụm cảng hàng không Miền Nam

Trả lời công văn số 761/CCMN ngày 17/6/03 của Cụm Cảng hàng không miền Nam về việc miễn trừ thuế và các khoản thu tài chính cho các nhà thầu thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bằng nguồn vốn vay ODA của JBIC theo công hàm đã ký kết. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu, nhà thầu phụ:

Đối với đơn vị đủ điều kiện miễn trừ thuế theo Công hàm ngày 28/3/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải xuất trình với cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của cơ quan thực hiện dự án hồ sơ để thực hiện miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Công văn của cơ quan chủ dự án đề nghị không thu thuế chương trình dự án.

- Quyết định phê duyệt dự án (bản sao)

- Hợp đồng ký với chủ dự án (bản sao)

Các đơn vị không đủ điều kiện miễn trừ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

2/ Về thuế thu nhập cá nhân.

Các cá nhân (người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc cho các Nhà thầu, nhà thầu phụ của dự án nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cụm cảng hàng không Miền Nam được biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc