BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2684 TCT/NV7
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 951 XL-TV/CV ngày 15/7/2003 của Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Công ty đóng trụ sở tại Thành phố Hà Nội và Công ty có tổ chức thi công một số công trình tại tỉnh Phú Thọ, trường hợp Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , xác định được thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế GTGT đầu ra tại Phú Thọ và có tài khoản mở tại Phú Thọ thì công ty làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

- Trường hợp công ty xây dựng công trình tại Phú Thọ nhưng không xác định được thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào và kê khai nộp thuế GTGT tại Phú Thọ theo tỷ lệ bằng 1% trên giá thanh toán công trình thì Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế và làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục thuế Thành phố Hà Nội-nơi đóng trụ sở Chính.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với các cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương