VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/VKSTC-V10
V/v trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu, nộp NSNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dântỉnh Bạc Liêu

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhậnđược Công văn số 65/VKS-P10 ngày 15/8/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BạcLiêu về việc bổ sung quan điểm và ý kiến đề xuất để trả lời thỉnh thị do gặpvướng mắc có nhiều quan điểm không thống nhất giữa các cấp, các Ngành có liênquan đến việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộpngân sách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 58/2009/NĐ-CPngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thi hành án dân sự năm 2008 và được sửa đổi bổ sung tại khoản 15Điều 1 Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ là:“nếuquyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xét miễn, giảm đối với khoản 1 Điều61 Luật thi hành án dân sự thì các trường hợp áp dụng khoản 2 và khoản 3 Điềunày, cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác, cơ quan Thi hành án dânsự nhận ủy thác phải ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành thì căn cứvào quyết định nào để xét miễn, giảm”.

Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dântỉnh Bạc Liêu là đồng tình và thống nhất với quan điểm của nhiều cơ quan phápluật ở địa phương lấy Quyết định thi hành án lần đầu làm căn cứ để xác địnhthời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngânsách nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 61 cần áp dụng đối với cả khoản 2và khoản 3 Điều 61 Luật thi hành án dân sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ýkiến như sau:

Nhất trí với quan điểm của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh Bạc Liêu bởi lẽ: Khi xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đốivới khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, Cơ quan thi hành án dân sự tính thời hạn05 năm hoặc 10 năm kể từ ngày ra Quyết định thi hành án lần đầu (Quyết định thihành án của cơ quan ủy thác), vì việc thi hành án vẫn được Cơ quan thi hành ánnhận ủy thác tiếp tục thi hành theo quy định của Pháp luật. Nội dung này đãđược Vụ kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao đổithống nhất với Tổng cục thi hành án dân sự và Tổng cục thi hành án dân sự banhành Công văn hướng dẫn xét miễn giảm số 2551/TCTHADS-NV2 ngày 22/11/2012 (gửikèm theo).

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trảlời để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu áp dụng thống nhất khi tiến hànhkiểm sát theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Hải Phong - PVT (để b/cáo);
- Lưu: VT (1b), Vụ 10 (3b).
(S-7b)

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng