VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/VPCP-KTTH
V/v công ty du lịch Hương Giang kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Văn hoá - Thông tin, Công an Thương mại,
- Tổng cục Du lịch
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2820 BKH/VPTĐ ngày 13 tháng 5 năm 2003), về việc Công ty Du lịch Hương Giang kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Du lịch Hương Giang được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Hương Giang.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Du lịch Hương Giang thực hiện đúng Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy