BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/BGDĐT-KHTC
V/v lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDTngày 07/4/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xãhội, Tài chính, Nội vụ và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyểnvào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương lậpkế hoạch đào tạo cử tuyển năm 2013 trên cơ sở nhu cầu đào tạo cán bộ, côngchức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vàcác dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, caođẳng, trung cấp của địa phương; kế hoạch đào tạo cử tuyển phải gắn với kế hoạchsử dụng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp và không đề xuất cử tuyển vàocác cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương đề xuất nhu cầu cử tuyển năm 2013 (kèm theo kế hoạch bố trícông tác cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo,số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 05năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT; Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga