BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2687/BTM-XNK
V/v: chuyển khẩu xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Đại lý Hàng Hải Quảng Ninh
(Số 70 Lê Thánh Tông, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 263/DLHH ngày 23/4/2006 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh về việc kinh doanh chuyển khẩu xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Bộ Thương mại đồng ý Đại lý Hàng hải Quảng Ninh được kinh doanh chuyển khẩu 100 chiếc xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời hạn xuất, nhập khẩu (mua của Công ty Success Together Development - Hồng Kông theo điều kiện giao hàng CIF cảng Việt Nam bán cho Công ty Metatrans International Trading Corp. – Philippines theo điều kiện giao hàng FOB cảng Việt Nam) theo các quy định sau đây:

1. Trị giá: 1.000.000 USD (một triệu USD).

2. Xe ô tô được vận chuyển từ cảng xếp do người bán chỉ định về cảng Hải Phòng, Cái Lân (Quảng Ninh) theo đường biển, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được chuyển ra khỏi Việt Nam theo đường biển, không làm thủ tục xuất khẩu.

3. Các quy định khác thực hiện theo Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại.

4. Công ty phải yêu cầu người bán hàng chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề nhãn hiệu và quyền sở hữu công nghiệp của hàng hóa theo luật pháp và thông lệ quốc tế.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31/12/2006./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan
;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ