BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2688/BTM-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất xe ô tô
các loại đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại Hoàng Cầu
(Địa chỉ: Km2 đường đi đảo Đình Vũ – Đông Hải - Hải An - Hải Phòng)

Trả lời công văn số 31- 06/CV ngày 19/4/2006 của Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất ô tô các loại đã qua sử dụng từ 4-7 chỗ ngồi, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

-Bộ Thương mại đồng ý Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Cầu đuợc tạm nhập 200 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng các loại từ 4-7 chỗ ngồi có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời hạn xuất, nhập khẩu, trị giá 600.000 USD của Công ty Auto Van Loi, Co. (USD) để tái xuất cho Công ty Hữu hạn Khả hâm và Tái chế Phế liệu – Trung Quốc theo các hợp đồng đã ký:

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng/Cái Lân (Quảng Ninh).

- Cửa khẩu xuống hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, nghiêm cấm việc đưa hàng vào thị trường nội địa để tiêu thụ.

-Các quy định khác thực hiện theo Luật Thương mại ngày 14/6/2005, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31/12/2006./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ