BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/TCT-TNCN
V/v: xác định đối tượng nộp thuế TNCN để xử lý hành vi trốn thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 778/CT-TNCN ngày29/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cánhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản để xét xử hành vi trốn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12 tháng8 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một sốtrường hợp chuyển nhượng, nhận tha kế, nhận quà tặng là bất động sản, xác định đối tượng nộp thuế:

“Việc xác định đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối vớicác trường hợp chuyển nhượng, nhận tha kế, quà tặng là bất động sản cụ thểnhư sau:

……..

Đối tượng nộp thuế đối với chuyển nhượng bất động sản đượcxác định cụ thể theo tên cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà. Trường hợp bất động sản thuộc sở hữu chung của một nhóm ngườihay một hộ gia đình nhưng do một người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đại diệnđứng tên và từng cá nhân có văn bản thỏa thuậncho người đại diện đứng tên (có chứng thực của Ủyban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng), hoặc nhữngngười có tên ghi trong danh sách kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà mà người đại diện đứng tên theo quy định của pháp luật (nếucó). Trường hợp không có văn bản thỏa thuậnhoặc không có danh sách những người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà do một cá nhân đại diện thì cá nhân đứng tên trên Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là đối tượng nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp của ôngNguyễn Văn Ý và bà Nguyễn Thị Phương Vân chuyển nhượng bất động sản và ông Ý tựkê khai là nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế; ông Ý là người đứng tên trênGiấy chứng nhận, đng thời là ngườikê khai, nộp thuế TNCN. Sau đócơ quan thuế phát hiện việc kê khai của ông Ý làvi phạm pháp luật, có hành vi trốn thuế TNCNđối với chuyển nhượng bất động sản. Do đó, ông Nguyễn Văn Ý là đối tượng truy thu, nộp thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Long An được biết ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Văn Tuấn