TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2689/TCHQ-CCHĐH
V/v xác định định nghĩa cụm từ "giấy tờ" tại TT 04/2012/TT-BXD và định dạng của "giấy tờ" này khi nộp kèm theo HS HQĐT theo TT 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH đá VIET-EURO-STONE.
(Địa chỉ: Số 30 Lê Xuân Trữ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 16/2013/CV-VES ngày 10/4/2013của Công ty TNHH đá VIET-EURO-STONE (dưới đây gọi tắt là công ty) đề nghị xácđịnh định nghĩa cụm từ "giấy tờ" tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày20/9/2012 của Bộ Xây dựng và định dạng của "giấy tờ" này khi nộp kèmtheo hồ sơ hải quan điện tử theo Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính. Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Thông tư số 04/2012/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành,đề nghị công ty liên hệ với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể, làm rõ địnhnghĩa cụm từ "giấy tờ" quy định trong khoản 3 Điều 5 Thông tư số04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Về các chứng từ, dạng chứng từ trong bộ hồ sơ hảiquan:

Trường hợp công ty thực hiện thủ tục hải quan điệntử xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa thì hồ sơ hải quan điện tử đượcthực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012, theo đó các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử đối với hàng hóaxuất khẩu theo hợp đồng mua bán được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010. Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu xuấttrình, nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan điện tử thì các chứng từ thuộc hồsơ hải quan điện tử nộp/xuất trình cho cơ quan hải quan phải là chứng từ giấyhoặc chứng từ giấy chuyển đổi từ chứng từ điện tử.

Tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số194/2010/TT-BTC quy định:

"c) Tùy trường hợp cụ thể dưới đây người khaihải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau:

…..

c3. Các chứng từ khác theo quy định cụ thể tại cácvăn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, Ngành có liên quan;

….."

Như vậy, ngoài quy định về hồ sơ hải quan tại Thôngtư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính thì cần thực hiện theo quy định của các Bộ, Ngànhcó liên quan. Trường hợp công ty làm thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu khoángsản làm vật liệu xây dựng như đã nêu tại công văn số 16/2013/CV-VES ngày10/4/2013 của công ty TNHH đá VIET-EURO-STONE, khi cơ quan hải quan yêu cầuxuất trình, nộp chứng từ giấy thì công ty phải xuất trình, nộp chứng từ theoquy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắcliên quan đến lĩnh vực hải quan, đề nghị công ty liên hệ với Chi cục hải quannơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế BTC (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định