CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269/CP-QHQT
V/v đàm phán Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 220/NHNN-QHQT ngày 10 tháng 3 năm 2003 về việc thành lập đoàn đàm phán Dự án vay vốn ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý thành lập đoàn liên ngành gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, và Văn Phòng Chính Phủ, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn, để đàm phán với WB Hiệp định tín dụng phát triển và các văn kiện có liên quan của Dự án “Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” vay vốn WB. Việc đàm phán tiến hành tại Washington D.C, Hoa Kỳ trong thời gian 10 ngày, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 năm 2003. Mọi chi phí đàm phán do ngân sách Nhà nước đài thọ.

- Uỷ quyền cho đồng chí Nguyễn Quang Huy, Quyền Vụ Trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao ra văn bản xác nhận việc uỷ quyền nói trên.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các điều kiện và thủ tục cần thiết cho việc đàm phán./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan