TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/GSQL-GQ3
V/v hàng của nước thứ ba nhập kinh doanh xin làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu KTCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 549/HQLS-GSQLngày 22/03/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnnghiên cứu kỹ nội dung quy định tại điểm đ, Mục 2, Phần 3 Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 và Khoản 1 -Điều 1, Khoản 1 - Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ CôngThương để xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và hỗtrợ đầu tư An Phát (xuất khẩu kinh doanh mặt hàng tinh bột sắn đã nhập khẩu từLào).

Quá trình thực hiện, có vướng mắcphát sinh đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quanxem xét chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha