VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2690/VPCP-TCCV
V/v dự thảo Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 855/TTr-BNV ngày30 tháng 3 năm 2009 về dự thảo Quy chế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giảithưởng chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạonhư sau:

Căn cứ Điều 67 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm2008, giao Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương vàlấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ đối với dự thảo Quychế tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho cácdoanh nghiệp nêu trên; hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật vàtrình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Tư pháp;
- Ban thi đua – Khen thưởng TƯ (Bộ NV);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn trọng Lý, Kiều Đình Thụ, các vụ: TCCB, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc