ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/STP-BTTP
V/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện.

Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố đã banhành Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịchtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm2011.

Để thực hiện có hiệu quả việc chuyển giao thẩm quyền chứngthực các hợp đồng, giao dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện quán triệt Quyết định số31/2011/QĐ-UBND đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc địa phương mình và chỉđạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túcviệc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hànhnghề công chứng; từ ngày Quyết định 31/2011/QĐ-UBND có hiệu lực thì không thựchiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch đã được chuyển giao.

2. Đối với các văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế màỦy ban nhân dân huyện (Phòng Tư pháp), Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã tiếpnhận và thực hiện việc niêm yết trước ngày 01 tháng 6 năm 2011, nhưng đến ngày 31tháng 5 năm 2011 chưa hết thời hạn niêm yết thì hướng dẫn người dân đến thựchiện việc công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng, kèm văn bản xác nhậnviệc tiếp nhận hồ sơ, việc niêm yết và các giấy tờ có liên quan khác (như phiếuyêu cầu chứng thực, dự thảo văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế…). Đểtạo thuận lợi cho người dân thì Công chứng viên sẽ không yêu cầu thực hiện niêmyết lại nếu việc niêm yết trước đây đã thực hiện đúng quy định.

- Đối với việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt các hợpđồng, giao dịch đã được Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Tư pháp), Ủy ban nhân dân xã,thị trấn chứng thực trước ngày 01 tháng 6 năm 2011 thì hướng dẫn người dân liênhệ với tổ chức hành nghề công chứng để được giải quyết.

- Việc sửa lỗi kỹ thuật trên các văn bản đã được chứng thựctrước ngày 01 tháng 6 năm 2011 sẽ do Ủy ban nhân dân huyện (Phòng Tư pháp), xã,thị trấn nơi đã chứng thực trước đây thực hiện (lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sóttrong khi ghi chép, đánh máy, in ấn mà việc sửa các lỗi này không làm ảnh hưởngđến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng, giao dịch). Đối với các nộidung sửa đổi làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của người tham gia hợp đồng,giao dịch thì hướng dẫn người dân đến các tổ chức hành nghề công chứng để đượcgiải quyết.

- Khi các tổ chức hành nghề công chứng hoặc người dân có yêucầu xác minh, sao văn bản chứng thực do Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn đã chứngthực, hoặc xác minh việc niêm yết (đối với văn bản khai nhận, phân chia di sảnthừa kết), đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấtcác huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hỗ trợ các tổ chức hành nghề công chứngvà người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đềnghị các đơn vị kịp thời phản ánh, trao đổi với Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan đại diện của Bộ Tư pháp tại TP.HCM;
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố và các huyện;
- Phòng Tư pháp các huyện;
- Lưu: VT, BTTP.

GIÁM ĐỐC
Ngô Minh Hồng