BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691 TCT/NV7
V/v Giải đáp chính sách về đất đai

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Côngty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội

Trả lời công văn số 58/TV ngày 5/7/2001 của Côngty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 5640/QĐ-UB ngày 9/10/1993 của UBNDthành phố Hà Nội về việc giao quyền sử dụng đất, cho phép Công ty kinh doanhdịch vụ nhà Hà Nội được sử dụng 1.265m2 đất tại Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nộiđể xây dựng nhà ở biệt thự cho thuê. Công ty đã thực hiện đền bù thiệt hại vềđất nông nghiệp, khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác theo đúng hướng Quyếtđịnh số 186/HĐBT ngày 31/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng thì:

1/ Trường hợp tiền đền bù thiệt hại về đất là vốnCông ty tự huy động (bao gồm vốn của cán bộ công nhân viên góp và vốn huy độngtừ nguồn vốn khác không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, kể cả trường hợptrả nợ vốn huy động không tính vào chi phí kinh doanh); Khi bán nhà cùng vớichuyển quyền sử dụng đất đơn vị phải:

- Nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu thuđược từ việc bán nhà cùng với chuyển quyền sử dụng đất (trừ giá trị đất theogiá thực tế đã đền bù thiệt hại về đất);

- Nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo bảng giácác loại đất do UBND thành phố Hà Nội quy định.

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

2/ Trường hợp tiền đền bù thiệt hại mà Công ty sửdụng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì:

- Nộp thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được (trừgiá trị theo giá thực tế đã đền bù thiệt hại về đất);

- Nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất tương ứng vớidiện tích đất bồi thường bằng tiền góp vốn của cán bộ công nhân viên (tính theotỷ lệ phần trăm vốn các loại).

- Nộp toàn bộ tiền sử dụng đất còn lại vào ngân sáchNhà nước;

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

3/ Trường hợp bán nhà theo hình thức đấu giá thìgiá đất để tính thuế và thu là giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá.

Đề nghị Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội căncứ vào chính sách chế độ hiện hành liên hệ với các cơ quan chức năng ở địa phươngđể xác định chế độ tài chính, các khoản thuế và thu theo đúng quy định của phápluật./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu