BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2692/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa;
-
Bệnh viện chuyên khoa;
- Phòng khám đa khoa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bảncho phép bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa (sau đâygọi là cơ sở khám chữa bệnh) có giấy phép hoạt động hợp lệ do cấp có thẩm quyềncấp mà chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH thì cũng được cấpgiấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi tắt C65-HD) cho người laođộng có tham gia bảo hiểm xã hội để thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

Thủ tục và quy trình cấp giấy C65-HD như sau:

1. Thủ tục cấp giấy C65-HD:

Các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng đượcđiều kiện trên, đề nghị chuẩn bị hồ sơ gồm:

1. Đốivới bệnh viện công lập:

1.1. Bản sao Quyết định thành lập BVcủa Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành;

1.2. Bản sao Quyết định xếp hạng BV;

1.3. Bản sao Quyết định phê duyệtdanh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.4. Công văn đề nghị (theo mẫu đínhkèm);

1.3. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyênkhoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấyC65-HD;

1.4. Giấy giới thiệu của cơ sở khámchữa bệnh;

2. Đốivới bệnh viện ngoài công lập:

2.1. Bản sao Quyết định phê duyệtphạm vi hoạt động chuyên môn của Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành;

2.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp (hoặc giấy phép đầu tư);

2.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng kýthuế;

2.4. Bản sao giấy chứng nhận đủ điềukiện hành nghề;

2.5. Bản sao Quyết định phê duyệtdanh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6. Công văn đề nghị (theo mẫu đínhkèm);

2.7. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyênkhoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấyC65-HD;

2.8. Giấy giới thiệu của cơ sở khámchữa bệnh;

3. Đốivới phòng khám ngoài công lập

3.1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp (hoặc giấy phép đầu tư);

3.2. Bản sao giấy chứng nhận đủ điềukiện hành nghề;

3.3. Bản sao giấy chứng nhận đăng kýthuế;

3.4. Bản sao Quyết định phê duyệtdanh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3.5. Công văn đề nghị (theo mẫu đínhkèm);

3.6. Danh sách họ tên, ghi rõ chuyênkhoa và chữ ký mẫu của các bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và cấp giấy C65-HD;

3.7. Giấy giới thiệu của cơ sở khámchữa bệnh;

II. Quytrình cấp giấy C65-HD

Bước 1: PhòngTNQLHS

- Cơ sở khám chữa bệnh nộp hồ sơ tạiphòng TN- QLHS.

- Phòng TNQLHS kiểm tra thủ tục, lậpphiếu giao nhận hồ sơ và chuyển phòng GĐBHYT.

Bước 2: Phòng GĐBHYT

- Thẩm định giấy phép đăng ký hoạtđộng; các chuyên khoa của cơ sở khám chữa bệnh ... Nếu đủ điều kiện thì ghi rõđề nghị cấp giấy C65-HD; nếu không đồng ý trả lời bằng văn bản lý do và chuyểnphòng Hành chính tổng hợp toàn bộ hồ sơ, chứng từ.

Bước 3: Phòng Hành chính tổng hợp

- Căn cứ ý kiến của phòng Giám định,làm thủ tục bàn giao giấy C65-HD cho người đến liên hệ công tác theo giấy giớithiệu của cơ sở khám chữa bệnh.

- Thông báo bằng văn bản cho toàn hệthống BHXH/TP biết thông qua FTP.

- Lập danh sách (hoặc bổ sung thêmvào danh sách) các cơ sở khám chữa bệnh được cấp C65-HD, thời điểm được cấpgiấy C65-HD và scan danh sách chữ ký mẫu của các bác sĩ cóthẩm quyền cấp giấy C65-HD công khai trên trang website của BHXH/TP.

- Lưu toàn bộ chứng từ làm cơ sở cấpgiấy C65-HD.

Đề nghị BHXH các quận huyện thông báocông khai cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn biết. Các phòng nghiệp vụcó liên quan triển khai thực hiện hướng dẫn trên. Quá trình thực hiện có vướngmắc đề nghị phản ánh về phòng nghiệp vụ có liên quan để tổng hợp trình Ban giámđốc xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở Y tế (để phối hợp);
-
Ban giám đôc (đ báo cáo);
-
Thông báo trên Website;
-
BHXH quận huyện (để biết);
-
Các phòng nghiệp vụ (thực hiện);
-
Lưu: VT. P.CĐBHXH (01 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

CƠ QUAN CẤP TRÊN (SỞ Y TẾ, BỘ Y TẾ….)TÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA (BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /…………….
V/v
cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20...

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ công văn số ………../BHXH-CĐBHXH của BHXH/TP ngày ……/….. /201….., Bệnh viện (phòng khám đa khoa) được Sở Ytế (Bộ Y tế) cấp phép hoạt động hợp lệ. Bệnh viện (phòng khám đa khoa)…………….đã nộp đầy đủ thủ tục theo yêu cầu, đề nghị được cấp ………..quyển giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Nếu được cấp giấy chứng nhận nghỉviệc hưởng bảo hiểm xã hội, Bệnh viện (phòng khám đa khoa) cam kết sẽ thực hiệnđúng các quy định sau:

- Quản lý chặt chẽ việc cấp giấychứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đúng thẩm quyền, đúng đối tượng vàđúng quy định của Thông tư liên tịch s 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999;

- Không để xảy ra tình trạng cấpkhống hoặc mua bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

- Thông báo bằng văn bản khi chấm dứthoạt động và thu hồi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội chưa sửdụng chuyển trả cơ quan BHXH;

- Thông báo bằng văn bản khi thay đổibác sĩ khám chữa bệnh và chữ ký mẫu so với danh sách đăng ký ban đầu;

- Thực hiện việc xác minh và trả lờibằng văn bản đối với yêu cầu xác minh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhậnnghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đề nghị của BHXH/TP;

- Bàn giao cuống giấy chứng nhận nghỉviệc hưởng bảo hiểm xã hội đã sử dụng trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhậnnghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới;

Đề nghị BHXH/TP xem xét, cấp giấychứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để cấp cho người bệnh có tham giabảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội./.

GIÁM ĐỐC(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)