BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------------------
V/v: Hướng dẫn quy định cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN; hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
Ngày 25/7/2011 Bộ Tài chính có Công văn số 9763/BTC-NSNN hướng dẫn quy định cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục Ngân sách nhà nước; Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/08/2011 hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS. Bộ thông báo và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện việc ứng dụng công nghệ tin học để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý và quyết toán Ngân sách nhà nước từ năm 2011. Các đơn vị tải văn bản nêu trên từ trang Web của Bộ tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn (mục văn bản pháp luật) để nghiên cứu phục vụ công tác quản lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Quang Phụng