BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2692/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với xe chuyên dùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4132/CT-THNVDTngày 30/6/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc lệ phí trước bạ xecần cẩu bánh xích, xe tăng, xe bọc thép. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại Khoản 18, Điều 3, Chương I,Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 quy định:

“18. Phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô máy kép; rơ moóc hoặc sơ mi rơmoóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắnmáy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự”.

- Tại Khoản 2c, Điều 1, Chương I,Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phítrước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ như sau:

“Xe Ô tô là tất cả các phương tiệnvận tải cơ giới đường bộ có từ 4 bánh trở lên thuộc loại phải đăng ký với cơquan quản lý nhà nước theo quy định của Luật giao thông đường bộ và các văn bảnhướng dẫn thi hành; khung hoặc tổng thành máy xe ô tô thay thế. Trừ các máy,thiết bị không phải là phương tiện vận tải, như xe lu, cần cẩu, máy xúc, máyủi, xe máy nông lâm nghiệp (máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốtlúa, máy kéo…) và các máy, các thiết bị khác không phải là phương tiện vận tải”.

- Tại Khoản 15, Điều 3, Chương I,Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phítrước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp xe tăng, xe xích, xe bọc thép và các máy, thiết bị là xe máy chuyêndùng, không phải là phương tiện vận tải nên không thuộc đối tượng chịu lệ phítrước bạ. Tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản này không phảinộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai