BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2693 TCT/CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 998 CT/ NV của Cục thuế tỉnh Nam Định hỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.3 a, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp hàng hoá được coi như xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% “....Trường hợp này áp dụng đối với hàng gia công xuất khẩu của cơ sở trực tiếp gia công theo hợp đồng gia công cơ sở đã ký với bên nước ngoài (gọi là cơ sở giao hàng) nhưng hàng gia công chưa được xuất khẩu ra nước ngoài mà được giao chuyển tiếp cho cơ sở khác ở trong nước (gọi là cơ sở nhận hàng) theo chỉ định của bên nước ngoài, tiền gia công do bên nước ngoài trực tiếp thanh toán...”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, dịch vụ giặt hàng may trực tiếp ký với nước ngoài nhưng nhận hàng từ cơ sở may gia công trong nước và sau đó giao trả lại hàng cho chính đơn vị nhận may gia công đó hoàn tất, đóng gói và xuất khẩu của Công ty may Sông Hồng không thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế Tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc