BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2694/BCT-CNN
V/v thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công thương đã nhận được Văn bản ngày 22 tháng 02 năm2010 của Văn phòng đại diện công ty Mast Industries (Far East) tại Việt Namkiến nghị về quy định số lượng vải và phụ liệu phục vụ may hàng mẫu, sản phẩmhàng mẫu được áp dụng theo Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009của Bộ Công thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượngformaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong cácđiều kiện khử trên sản phẩm dệt may và Công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11 tháng02 năm 2010 giải thích rõ thêm một số nội dung của Thông tư trên. Về việc này,Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Kiến nghị của Văn phòng đại diện Công ty Mast Industries(Far East) tại Việt Nam là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các Vănphòng đại diện cho các Công ty đang đặt hàng may mặc tại Việt Nam. Tuy nhiên,do trong quá trình xây dựng, Thông tư số 32/2009/TT-BCT đã không tính hết đặcđiểm của các Văn phòng đại diện cho các Công ty đang đặt hàng may mặc tại ViệtNam. Để tạo điều kiện cho các Văn phòng đại diện của các Công ty đặt mua hàngmay mặc tại Việt Nam trong việc triển khai các hợp đồng, Bộ Công thương đề nghịTổng cục Hải quan cho phép:

- Các sản phẩm mẫu được cắt lỗ, có đóng dấu “Hàng mẫu” củacác Văn phòng đại diện được nhập với số lượng tối đa 06 sản phẩm, sẽ được thôngquan miễn kiểm tra.

- Đối với vải nhập để may mẫu, Văn phòng đại diện tính toáncụ thể nhu cầu may mẫu (số mẫu x định mức/mẫu) nhưng mức tối đa không quá 50mmột mẫu được thông quan và miễn kiểm tra.

- Hàng năm Văn phòng đại diện của các Công ty có trách nhiệmbáo cáo quyết toán số sản phẩm mẫu, vải mẫu đã nhập với cơ quan Hải quan.

Bộ Công thương đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và tạo điềukiện thuận lợi cho các Văn phòng đại diện của ngành Dệt May./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HHDM Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải