VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2694/VPCP-KTTH
V/v hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Tài chính,
- Tổng Cục Hải quan,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 285/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 5 năm 2003, để toạ điều kiện cho Bộ Thương mại kịp tổng hợp tình hình về hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ để chuyển giao cho Hải quan Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 6 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính (ngành hải quan) chủ động phối hợp với Bộ Thương mại trong việc cung cấp kịp thời, chính xác những số liệu quan trọng đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam có xuất khẩu mặt hàng này.

Bộ Thương mại yêu cầu cụ thể để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Cục Hải quan phối hợp xử lý.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo các cơ quan biết, khẩn trương thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy