BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2695/TCHQ-GSQL
V/v phân loại dung dịch nước làm mát động cơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình theo dõi công tác phân loại hàng hoá, Tổngcục Hải quan nhận thấy có sự không thống nhất trong phân loại mặt hàng"Dung dịch nước làm mát động cơ" giữa các đơn vị trong ngành Hảiquan, để thống nhất về phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưsau:

1. Về mã số:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam banhành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hoá; kếtquả phân tích phân loại số 2332/PTPLMB-NV ngày 21/11/2008 của Trung tâm Phântích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu miền Bắc thì mặt hàng "Dung dịchnước làm mát động cơ là hỗn hợp Ethylene Glycol và muối của xít vô cơ dùng đểlàm mát động cơ" thuộc nhóm 38.20, mã số 3820.00.00.00 (thuế suất 3% theoBiểu thuế ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QD-BTC )

2. Về truy thu thuế:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát lại các tờkhai nhập khẩu mặt hàng trên để áp mã số và tính thuế theo quy định. Trường hợpphát sinh truy thu do nhầm lẫn thì thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục IPhần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướngdẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu. Trường hợp phát hiện có sự gian lận trốn thuế thì thực hiệntruy thu theo quy định tại Điều 110 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn