BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2695/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thanh Hóa

Qua quá trình theo dõi tình hình thực hiện xác định trị giá theo GATT tại Cục Hải quan Thanh Hóa trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa báo cáo giải trình một số nội dung sau:

- Trên hệ thống quản lý tính thuế GTT22 tại Cục có nhiều Tờ khai mặt hàng có thuế suất cao được xác định giá theo phương pháp “giá tối thiểu Hải quan”, Ví dụ: Tờ khai số 76/NK /KD ngày 07/4/2007 nhập khẩu mặt hàng linh kiện xe gắn máy; tương tự tờ khai số 77/NK /KD ngày 07/4/2007 thuộc Chi cục Hải quan Nam Định.

- Còn rất nhiều Tờ khai nhập khẩu không cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết, điều này dẫn đến dữ liệu của tờ khai đó không đủ căn cứ để làm dữ liệu tham khảo mặt hàng tương tự, giống hệt. Ví dụ: Tờ khai số 217/NKD ngày 04/12/2006 tại Chi cục Hải quan Nam Định chỉ cập nhật mặt hàng là “gương”, “tay lái”…

- Việc cập nhật dữ liệu giá vào hệ thống giá GTT22 truyền về Tổng cục là rất chậm, không đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1795/TCHQ /QĐ/KTTT ngày 31/12/2003, Ví dụ: Tờ khai số 215/NKD ngày 01/12/2006 nhập khẩu mặt hàng “gương” tại Chi cục Hải quan Nam Định nhưng tận đến ngày 26/12/2006 mới cập nhật vào hệ thống; Tờ khai số 217/NKD ngày 04/12/2006 nhập khẩu mặt hàng “tay lái” tại Chi cục Hải quan Nam Định nhưng đến tận 26/12/2006 mới cập nhật vào hệ thống.

- Nhiều mặt hàng cùng chủng loại nhưng có các mức giá khác nhau, có mức giá Doanh nghiệp khai báo rất thấp nhưng không được Chi cục tham vấn xác định lại trị giá tính thuế.

Ví dụ: - Mặt hàng “tay lái” do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định tại tờ khai số 217/NKD ngày 04/12/2006 với giá khai báo và được chấp nhận là 0,3 USD/chiếc, tại tờ khai số 9/NKD ngày 16/01/2007 có giá khai báo và được chấp nhận là 0,8 USD/c.

- Mặt hàng “yên xe” xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nam Định tại tờ khai số 11/NKD ngày 20/01/2007 với giá khai báo được chấp nhận là 2,5 USD/chiếc, tại tờ khai số 68/NKD ngày 02/4/2007 giá khai báo và được chấp nhận chỉ còn 1,2 USD/chiếc.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa giải trình các nội dung nêu trên bằng văn bản và báo cáo về Tổng cục trước ngày 05/06/2007.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An