BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2696/BLĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2003

Kính gửi đồng chí: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ngày 14 tháng 7 năm 003 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 2992/GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu. Về việc này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị với đồng chí Bộ trưởng như sau:

1. Do sản phẩm công ích của ngành hàng không là sản phẩm do Nhà nước định giá để bảo đảm cân đối với khối vận tải hàng không nên từ năm 1993 đến năm 2002 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tài chính thẩm định đơn giá tiền lương cho 4 doanh nghiệp công ích của Cục hàng không dân dụng Việt Nam (nay là Cục hàng không Việt Nam). Từ năm 2002 Cục hàng không Việt Nam chuyển về Bộ Giao thông Vận tải quản lý, để bảo đảm cân đối giữa các sản phẩm trong ngành hàng không, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - tài chính thẩm định các chỉ tiêu trước khi Bộ Giao thông Vận tải quyết định đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp công ích này. Nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 2698/GTVT-TCCB ngày 27 tháng 6 năm 2003 duyệt đơn giá cho 4 doanh nghiệp khi chưa có ý kiến của Liên bộ.

2. Trong công văn duyệt đơn giá đối với các doanh nghiệp công ích của Cục hàng không Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải chỉ duyệt đơn giá tiền lương không gắn với các chỉ tiêu tài chính như quy định tại 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và không gây khó khăn cho các đơn vị khi duyệt quyết toán quỹ lương năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với các Vụ của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định lại đơn giá tiền lương mà Bộ Giao thông Vận tải đã duyệt theo công văn số 2698/GTGT-TCCB nói trên.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng