BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Đưa hàng rời nhập khẩu về bảo quản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Trả lời công văn số 271/HQĐNa-GSQL ngày 19/02/2014 của đơn vị về vướng mắc trong việc niêm phong hàng hóa đối với hàng rời nhập khẩu được đưa về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối với hàng rời nhập khẩu (thức ăn chăn nuôi, phân bón, muối, nguyên liệu phục vụ sản xuất) thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành được phân luồng đỏ (phải kiểm tra thực tế hàng hóa) hoặc luồng vàng (miễn kiểm tra thực tế hàng hóa), doanh nghiệp có yêu cầu đưa về kho bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành và lô hàng có số lượng lớn không thể niêm phong hải quan được thì căn cứ điểm c1, c2 khoản 9 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 của Bộ Tài chính: Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu và lập biên bản bàn giao ghi rõ tên hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa… giao cho chủ hàng để vận chuyển, bảo quản nguyên trạng hàng hóa về địa điểm bảo quản theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã được cơ quan hải quan quản lý địa bàn kho xác nhận địa điểm bảo quản đáp ứng yêu cầu giám sát theo quy định tại công văn số 15269/BTC-TCHQ dẫn trên; đồng thời giao cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu để giám sát hàng hóa chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh