TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2697/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH TM An Trần
Địa chỉ: 2A Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3
Mã số thuế: 0301018314

Trả lời văn bản số 01/2015/CVT /P.KT ngày 06/03/2015 củaCông ty về thuếvề chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định vềthuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (số thuế GTGT phải nộp theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu);

Tại Phụ lục Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGTtheo tỷ lệ % trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC quyđịnh tỷ lệ % để tính số thuế GTGT trên doanh thu đối với dịch vụ cho thuê nhàlà 5%.

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụtừng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khithanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiệntheo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

...”

+ Tại Khoản 2.22 Điều 6 quy định các khoản chi khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cáckhoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giáhối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đangchuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hốiđoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

...”

+ Tại Khoản 9 Điều 7 quy định về thu nhập khác:

“Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thểnhư sau:

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giáphát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trảcó gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì:

...

- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợphải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giádo đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khibù trừ lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phícủa hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhậphoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lãi hoặclỗ chênh lệch tỷ giá không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạtđộng sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập kháchoặc chi phí sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.

...

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồmchênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiềngửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ”.

Căn cứ các quy định trên:

1. Trường hợp của Công tytheo trình bày cuối năm tài chính 2014 có phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá dođánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm: tiền mặt, tiền gửi, tiềnđang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ và đã tính vào doanhthu tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán thì khi kê khai trên tờkhai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tưsố 151/2014/TT-BTC ) Công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế tại chỉ tiêuB11.

2. Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2015 ký hợp đồngthuê nhà của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vớitiền thuê là 150 triệu đồng/năm, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đithuê là người nộp thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế GTGT và 5%thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê nhà phải trả đã bao gồm thuế và nộptiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà khôngphải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty; các hồ sơchứng từ như: hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền, chứng từ khấu trừthuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
559 - 2200522/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga