BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 2697/TCT-KK
V/v điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1509/CT-THNVDT ngày 4/6/2011 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm 1.3 (c.3) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ Điều 4 quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc ban hành theo Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
Căn cứ điểm 2(c) công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT;
Căn cứ công văn số 18002/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài chính về việc thanh toán qua ngân hàng từ khoản vãng lai;
Căn cứ công văn số 14752/BTC-TCT ngày 23/11/2006 của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản vãng lai; thì:
+ Trường hợp Công ty TNHH Hữu Phát ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với bên nước ngoài là MING TUNG TRANSPORTATION CO, trong hợp đồng (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) không nêu nội dung MING TUNG TRANSPORTATION CO ủy quyền cho bên thứ ba là cá nhân ông FANG XING GAO (giám đốc) thực hiện thanh toán; Ông FANG XING GAO thực hiện chuyển tiền từ tài khoản vãng lai của cá nhân tại Việt Nam trả tiền hàng hóa xuất khẩu cho Công ty TNHH Hữu Phát thì hình thức thanh toán nêu trên không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
+ Trường hợp Công ty TNHH một thành viên Duy Dũng có hợp đồng bán hàng xuất khẩu qua cảng biển nhưng thực hiện thanh toán bằng VND thông qua tài khoản của thương nhân Trung Quốc mở tại các Ngân hàng được phép ở Việt Nam, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng cần kiểm tra kỹ hồ sơ nếu phù hợp với quy định tại quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc ban hành theo Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, và Công ty có đủ điều kiện và các thủ tục như hướng dẫn tại điểm 1.3(c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC (Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan; Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ) thì Công ty TNHH một thành viên Duy Dũng được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng), các chứng từ thanh toán, vận đơn, danh mục đóng gói hàng hóa và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý, đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin xác minh nguồn tiền vào tài khoản vãng lai của bên nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTC-NHNN ngày 4/1/2006 hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và tổ chức tín dụng để có căn cứ xác định việc thanh toán qua ngân hàng, căn cứ các quy định hiện hành giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà nẵng được biết, căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ (BTC): PC, CST, TCNH;
- Các Vụ: PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?