B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2697/TCT-TCCB
V/v sắp xếp tổ chức bộ máy Chi cục Thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2658/CT-TCCB ngày21/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế vềviệc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Chi cục Thuế, tăng cường nguồn nhân lực tạiChi cục Thuế thành phố Phan Thiết, sau đó sẽ nhân rộng tại địa bàn Cục Thuế tỉnhBình Thuận. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc thu lệ phí trước bạ đi với ô tô, xe máy và các loại tài sảnkhác thông qua ứng dụng công nghệ thông tintrong kê khai qua mạng, trả kết quả hồ sơ đi với các cá nhân, doanh nghiệp nhằm cải cách thủ tục hànhchính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân là cần thiết, phù hợpvới Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về tạo điều kiện hỗ trợcho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Thông qua cải cách hànhchính sẽ giúp giảm áp lực về nguồn nhân lực và cần thiết phải tiến hành nghiêncứu, rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để phù hợp với yêu cầu quản lýthuế, đảm bảo bộ máy hiệu lực, hiệu quả.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Thuế, ghép Đội Thuếtrước bạ và Thu khác vào Đội Tổng hợp(Tuyên truyền - Hỗ trợ, Kê khai, Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Tin học, Thunhập cá nhân) đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là cần thiết.

2. Căn cứ Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 củaTổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuếquy định:

“Căn cứ quy định mô hình tổ chức bộ máy tại khoản 1, khoản 2Điều này và tình hình nhiệm vụ quản thuế của từng Chi cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế xem xét, quyết định cụ thể s lượng các Đội Kiểm tra, Đội thuế liên xã, phường hoặc ghép các bộ phậncông tác giữa các Đội cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành tt nhiệm vụ quản lý thuế được giao”,

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã giao thẩm quyền cho Cục trưởngCục Thuế căn cứ quy định mô hình khung về tổ chức bộ máy Chi cục Thuế và tìnhhình nhiệm vụ quản lý thuế để quyết định số lượng Đội Thuế hoặc ghép các bộ phận công tác phù hợp,đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế đượcgiao.

Tổng cục thống nhất về chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máyChi cục Thuế thành phố Phan Thiết trực thuộcCục Thuế tỉnh Bình Thuận và chủ trương nhân rộngmô hình một cửa liên thông trong việc thu lệ phí trước bạ sau khi có đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện, đảm bảo phù hợpvới định hướng chung của ngành; giao Cục trưởng Cụcthuế tỉnh Bình Thuận căn cứ tình hình thựctế để chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự trong chỉ tiêu, biên chế được giao; tập trung nguồn nhân lực vào các chức năng chủ yếu đ hoànthành nhiệm vụ, đáp ứngyêu cầu cải cách hành chính; đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các tổ chức,cá nhân biết và liên hệ công tác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TCCB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam