BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2698/BHXH-GĐYT
V/v Khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí các DVKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội ViệtNam nhận được báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về một số khó khăn,vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT đối với một số DVKT chưa được cáccấp có thẩm quyền phê duyệt giá thu một phần viện phí đúng với quy định hiệnhành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản báo cáo liên Bộ Y tế - Bộ Tàichính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết cáckhó khăn vướng mắc nêu trên. Trong thời gian chờ ý kiến trả lời của liên Bộ,Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiệnnhư sau:

1. Đối với những DVKT có mức giáđược phê duyệt vượt Khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liênBộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động TBXH - BanVật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí và Thông tưliên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - BộTài chính - Bộ Lao động TBXH bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB nói trên: BHXHcác tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn để tiến hànhkiểm tra lại và có văn bản đề nghị UBND các tỉnh xem xét điều chỉnh lại giá thumột phần viện phí của các DVKT đó theo đúng quy định. Đối với các DVKT đượcthực hiện tại các cơ sở KCB thuộc thẩm quyền phê duyệt giá thu một phần việnphí của Bộ Y tế, đề nghị BHXH các tỉnh tập hợp báo cáo để BHXH Việt Nam tổnghợp kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.Trong thời gian chờ các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mức giá thu mộtphần viện phí, cơ quan BHXH tạm thời thanh toán chi phí của các DVKT này theomức giá tối thiểu quy định trong Khung giá một phần viện phí do liên Bộ banhành như hướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm 5, công văn số 9604/BYT-BH ngày14/12/2007.

2. Đối với những DVKT không có têntrong danh mục DVKT ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB và Thông tưliên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH nói trên nhưng có thể xếp tương đươngvề mặt điều trị với một số DVKT đã có tên trong các danh mục này: BHXH các tỉnhđề nghị các cơ sở KCB thực hiện đúng trình tự và yêu cầu phê duyệt giá thu mộtphần viện phí theo quy định tại điểm 3, mục C, phần III, Thông tư liên Bộ số14/TTLB nêu trên để làm căn cứ thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ quan BHXH.Khi chưa có quyết định phê duyệt danh mục và giá thu một phần viện phí của cấpcó thẩm quyền theo đúng quy định, chi phí của các DVKT này chưa thuộc phạm vithanh toán của quỹ BHYT.

3. Đối với những DVKT hoàn toàn nằmngoài danh mục DVKT ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB , Thông tưliên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Danh mục Phân loại phẫu thuật banhành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 10/8/1998, danh mục thủ thuật banhành kèm theo Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ Y tế và danhmục các dịch vụ kỹ thuật PHCN ban hành kèm theo Quyết định số 102/2002/QĐ-BYTngày 14/01/2002 của Bộ Y tế đều không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

4. Các DVKT thuộc phạm vi điềuchỉnh theo quy định tại mục C2.7, Thông tư liên tịch số03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theotên cụ thể đối với từng DVKT mà phê duyệt chung theo phân loại phẫu thuật, thủthuật: BHXH các tỉnh, thành phố trao đổi, bàn bạc và thống nhất với Sở Y tế vàđề nghị các cơ sở KCB xây dựng cơ cấu giá cụ thể cho từng DVKT để trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. Trong thời gian chờ phêduyệt giá, cơ quan BHXH tạm thời thanh toán chi phí của các DVKT này theo mứcgiá tối thiểu quy định trong Khung giá một phần viện phí do liên Bộ ban hành nhưhướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm 5, Công văn số 9604/BYT-BH ngày 14/12/2007.

5. Đối với các DVKT đã có tên vàmức giá cụ thể trong khung giá ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ số 14/TTLB hoặc Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH: cơ quan BHXH thanhtoán theo mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, khôngáp dụng mức giá quy định tại mục C2.7 của Thông tư liên tịch số03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH để thanh toán chi phí của các DVKT này với cơ sởKCB.

Nhận được công văn này, đề nghịBHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và tổng hợp chi phí củanhững DVKT đã thanh toán cho các cơ sở KCB không đúng với quy định trong năm2008, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/9/2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐYT(2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỊNH Y TẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Lương Sơn