BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2698 /BXD – KTTC
V/v: Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007.

Kínhgửi: Viện Pháp y Quốc gia

Trả lời công văn số 315/PYQGngày 04/12/2007 của Viện Pháp y Quốc gia đề nghị hướng dẫn xử lý chuyển tiếpđối với hợp đồng tư vấn xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành đối vớicác dự án đã được phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm địnhnhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việctiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày07/02/2005, Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lựcthi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khaihoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với các quy định của Nghị định16/2005/NĐ-CP Nghị định 99/2007/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xétquyết định trên nguyên tắc không làm gián đoạn việc thực hiện dự án.

Theo công văn của quý Viện thìhợp đồng lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi xây dựng Viện Pháp y Quốc gia đã đượcthực hiện và hai bên nghiệm thu từ năm 2003. Tuy nhiên đến năm 2006 dự án vẫnchưa được thẩm định, phê duyệt và đến nay vẫn đang hoàn thiện để trình Ngườiquyết định đầu tư phê duyệt. Như vậy, nếu người quyết định đầu tư quyết địnhđiều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp các quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP Nghị định 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn tiến hành rà soát xácđịnh những khối lượng thực hiện theo hợp đồng đã ký và khối lượng phát sinh dođiều chỉnh bổ xung hoàn chỉnh dự án, trên cơ sở đó điều chỉnh giá trị hợp đồngtheo các khối lượng phù hợp với từng thời điểm thực hiện, để làm căn cứ đểthanh, quyết toán hợp đồng sau này.

Viện Pháp y Quốc gia căn cứ ýkiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

BỘ XÂY DỰNG

VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Phiếu trình giải quyết công việc

Ngày trình văn bản: / /2007

Kính trình: Thứ trưởng ĐinhTiến Dũng

Vấn đề trình:Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấnxây dựng.

Ý kiến của đơn vị soạn thảo

Ý kiến giải quyết của lãnh đạo Bộ

1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị giải quyết:

Viện Pháp y Quốc gia đề nghị hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với hợp đồng tư vấn xây dựng lập BCNCKT ký hợp đồng từ năm 2002 đến nay mới thực hiện xong.

Vụ KTTC soạn thảo văn bản

Kính trình thứ trưởng

2. Cơ sở ban hành văn bản

Văn bản số 315/PYQG ngày 4/12/2007 của Viện Pháp y Quốc gia

7. Thời gian trình và người tiếp nhận

7.1 Thời gian trình:

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4

7.2 Người tiếp nhận:

3. Ý kiến của các đơn vị liên quan:

8. Chuyên viên tổng hợp:

4. Chuyên viên soạn thảo văn bản:

Lương thị An Hưng

9. Vụ pháp chế thẩm định văn bản QPPL

5. Xác định mức độ mật của văn bản:

Thường Mật Tối mật

10. Ý kiến lãnh đạo Văn phòng

6. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

11. Lưu văn bản trên mạng XDNET01

9.1. Đã có trên mạng:

9.2. Chưa có trên mạng: