BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
V/v: phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng tổ sản xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
Trả lời công văn số 863/SLĐTBXH-LĐTL .BHXH ngày 24/6/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng tổ sản xuất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương thì doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng các chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với công ty nhà nước để thu hút hoặc khuyến khích người lao động làm nghề, công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn hoặc trong điều kiện, môi trường lao động độc hại, nguy hiểm hơn nhưng chưa được xác định trong các mức lương của thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng. Việc xây dựng các chế độ phụ cấp lương phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp.
2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế thì an toàn - vệ sinh viên trong tổ sản xuất được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất.
Vì vậy, đối với các doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ, nếu doanh nghiệp có quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm áp dụng đối với tổ trưởng tổ sản xuất thì an toàn - vệ sinh viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp không quy định thì mức phụ cấp trách nhiệm cụ thể do doanh nghiệp và người lao động hoặc Ban chấp hành công đoàn cơ sở (hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời) thỏa thuận để thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm cho an toàn - vệ sinh viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT nêu trên.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào