BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2698/TCHQ-KTTT
V/v: Truy thu thuế xe gắn máy

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (Mimexco)
(Số 06 Phạm Ngũ Lão – Hà Nội)

Trả lời công văn số 48/KH /XNK ngày 27/04/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản (MIMEXCO) về việc truy thu thuế theo nhãn hiệu xe máy MBK FLAME 125 thuộc tờ khai 411/NK /KD-BHN ngày 15/03/2002 tại Cục Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang xem xét để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Trong thời gian xem xét, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố căn cứ điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan để giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu nói trên của Công ty đến 30/08/2006 với các điều kiện sau:

Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác.

Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

Công ty nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

Công ty có cam kết bằng văn bản thực hiện Quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế theo nhãn hiệu xe máy MBK FLAME 125 thuộc tờ khai 411/NK /KD-BHN ngày 15/03/2002 nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An