VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2699/VPCP-ĐMDN

V/v: Tổ chức kinh doanh mạng viễn thông của VNPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 212/TTr-VNPT-HĐQT-TCCB ngày 24 tháng 10 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Thông tin và Truyền thông (Công văn số: 805/BTTTT-VT ngày 24 tháng 3 năm 2010), Tài chính (Công văn số 1341/BTC-TCDN ngày 29 tháng 01 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9520/BKH-KCHT &ĐT ngày 11 tháng 12 năm 2009), Lao động – Thương binh và Xã hội (Công văn số 4467/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 11 năm 2009) về phê duyệt Phương án tổ chức kinh doanh mạng viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan, xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phù hợp với Luật Viễn thông, các Nghị định: số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước, xu hướng phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và thực tế hoạt động của Tập đoàn; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2010.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng Đề án nêu trên và Đề án sớm tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT,
LĐ-TB&XH, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn