BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 26TCT/ĐTNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ thiết kế của nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH Thể thao giải trí sân Gôn Long Sơn

Trả lời công văn số LS0412/16-02 đềngày 16/12/2004 của Công ty TNHH Thể thao giải trí sân gôn Long Sơn về vấn đềthuế đối với nhà thầu nước ngoài thiết kế giám sát công trình xây dựng, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khôngthuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trường hợpCông ty TNHH Thể thao giải trí sân gôn Long Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Nhàthầu Hàn Quốc Dong Ah City Industry, nếu dịch vụ này được thực hiện hoàn toàntại nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGTvà thuế TNDN đối với giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài.

Trường hợp trong hợp đồng có mộtphần công việc được thực hiện tại Việt Nam, một phần công việc được thực hiệntại nước ngoài nhưng không tách riêng được phần giá trị công việc thực hiện tạiViệt Nam và phần giá trị công việc thực hiện tại nước ngoài thì toàn bộ giá trịhợp đồng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Thể thao giải trí sân Gôn Long Sơn được biết và liên hệ với Cục Thuế địaphương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến