BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 27/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án đầu tư xâydựng giao thông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 20/BQLCDA-KT ngày 14/1/2010của Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng giao thông - Sở Giao thông vận tảithành phố Cần Thơ về chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BộXây dựng để các cơ quan có liên quan tham khảo, xác định chi phí đầu tư xâydựng công trình. Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêucầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình cóyêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác định theo định mức tỷ lệ % (định mức côngbố tại bảng 15 Quyết định số 957/QĐ-BXD ) nhân với chi phí xây dựng (chưa cóthuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Trường hợp thiết kếcho gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định bằng định mức tỷ lệ % (địnhmức công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ) nhân với chi phí xây dựng (chưa cóthuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu được duyệt và điều chỉnh (nhân)với hệ số k=0,9.

Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng giao thông căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh