BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/BXD –KTXD
V/v: Bổ sung chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần phát triển dân dụngvà công nghiệp

Trả lời văn bản số 37/CIDCOM-KTTC ngày 15/01/2009 của Côngty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp (CIDCOM) đề nghị hướng dẫn thựchiện chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do kéo dài thời giangiám sát, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựngcông trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện theo nội dunghợp đồng ký kết; Trường hợp thời gian giám sát thi công xây dựng công trình kéodài so với thời gian quy định trong hợp đồng thì các bên căn cứ nội dung hợpđồng đã được ký kết để ký bổ sung hợp đồng phần chi phí giám sát thi công xâydựng tương ứng với thời gian bị kéo dài (nếu việc kéo dài thời gian giám sátkhông phải lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát).

Công ty Cổ phần phát triển dân dụng và công nghiệp căn cứ ýkiến trên tổ chức thực hiện.

Nơi nhận :
Như trên;
Lưu VP,Vụ KTXD. T06.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh