BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/BXD-QLN
V/v áp dụng định mức chi phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạch phát triển nhà ở đô thị

Hà Nội, ngày 02 tháng 4năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 153/SXD-PXD ngày 13/3/2009 của Sở Xâydựng tỉnh Cao Bằng về định mức chi phí cho công tác lập, thẩm định quy hoạchphát triển nhà ở đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 135 Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 70 Nghị địnhsố 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ ban hành về việc xâydựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương, các chỉ tiêu cơ bản về pháttriển nhà ở phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địaphương trong từng giai đoạn. Việc xây dựng đề án, chương trình phát triển nhà ởlà quy hoạch phát triển ngành trong xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội của địa phương. Vì vậy, chi phí cho việc xây dựng đề án, chươngtrình phát triển nhà ở đến năm 2015 và 2020 của các địa phương có thể áp dụngtheo quy định của Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩmđịnh quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnhCao Bằng căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam ( để b/c);
- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Sở KH và ĐT tỉnh Cao Bằng;
- Cục QLN (2b);
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà