BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 27/BXD-VLXD

V/v: Xin ý kiến đối với mô hình sản xuất gạch đất nung có hệ thống xử lý bằng nước vôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 157/SXD-QLCLXD &VLXD ngày21/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc xin ý kiến đối với mô hình sản xuất gạch đất nung có hệ thống xử lý bằng nước vôi. Sau khi xem xét đề án, sơ đồ công nghệ và bản vẽ mà quý Sở cung cấp, Bộ có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung, đến năm 2010 xoá bỏ hoàn toàn loại hình lò sản xuất gạch ngói thủ công trên toàn quốc và tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã đưa ra lộ trình phát triển vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung: năm 2010 là 10-15%, năm 2015 là 20-25%, năm 2020 là 30-40% và định hướng đối với việc phát triển vật liệu nung trong giai đoạn tới là ưu tiên phát triển công nghệ lò tuynel, sử dụng những công nghệ, thiết bị tiên tiến từng bước xoá bỏ lò thủ công, nhằm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Giảm khí thải độc hại và khí thải ra phải đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường;

- Tiết kiệm tài nguyên đất sét, nhiên liệu than;

- Có khả năng cơ giới hóa và tự động hóa;

- Có khả năng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Việc đầu tư xây dựng lò sản xuất gạch đất nung có hệ thống xử lý bằng nước vôi như trong đề án "Lò nung gạch theo công nghệ thân thiện với môi trường" và lò vòng nung gạch thực chất là lò thủ công; các công đoạn trong quá trình sản xuất hoàn toàn thủ công, lao động nặng nhọc, bụi, độc hại; tiêu hao nhiều nguyên liệu và nhiên liệu, tỷ lệ thu hồi sản phẩm thấp, chất lượng sản phẩm không đồng đều, không đáp ứng được các nội dung trong Quyết định số 15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đầu tư xây dựng lò sản xuất gạch đất nung có hệ thống xử lý bằng nước vôi và lò vòng nung gạch trên địa bàn đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra và chỉ đạo việc đầu tư sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn cho phù hợp./.

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr Nguyễn Trần Nam (để b/c);

- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Văn Bắc

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?