BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu vôi cục và đá hạt của Công ty TNHH Lê Phạm.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Lê Phạm

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 09/2009/LP-CV ngày19/01/2009 của Công ty TNHH Lê Phạm về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục và đáhạt. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Vôi cục là sản phẩm nung từ đá vôi, hay nói cách khác vôicục là sản phẩm của khoáng sản đã qua chế biến. Thực tế vôi cục là loại vậtliệu xây dựng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, hoá chất, nông nghiệp, nuôitrồng thuỷ sản và sản xuất giấy....Vì vậy, vôi cục là vật liệu xây dựng đượcchế biến từ khoáng sản, không phải là khoáng sản.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lập dự thảo Thông tư Hướng dẫnxuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong dự thảo Thông tư cũng khôngđưa vôi cục vào trong danh mục điều chỉnh khoáng sản được hướng dẫn xuất khẩu.Vì vậy, việc xuất khẩu vôi cục được căn cứ theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hoá quốc tế và hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hànghoá với nước ngoài.

2. Loại sản phẩm đá hạt xin xuất khẩu có nguồn gốc khai tháctừ mỏ đá vôi của Công ty Cổ phần Thương mại Tân Hoàng An, đã được UBND thànhphố Hải Phòng cấp Giấy phép khai thác số 2095/GP-UBND ngày 26/10/2007, khaithác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực núi Thung-Khu D núiTrại Sơn, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu đá hạt số 06/2009LP-FSH ngày04/01/2009, Hợp đồng số 02/2009LP-YH ngày 02/01/2009 sang thị trường Đài Loan(khối lượng, kích thước sản phẩm căn cứ theo hợp đồng nêu trên).

Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Côngnghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì các sảnphẩm đá mạt, đá hạt xuất khẩu đã được gia công, chế biến đáp ứng các điều kiệnvà tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu các sảnphẩm đá mạt, đá hạt của Công ty TNHH Lê Phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung