UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/SGD &ĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm

Tây Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục các huyện - thị;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường Thực nghiệm GDPT tỉnh

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-UBNDngày 29 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hànhQuy định tạm thời về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong và ngoài nhàtrường cho các tổ chức, cá nhân, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cấp giấy phép:

a. Đối với tổ chức, cá nhân dạy thêmtrong và ngoài nhà trường thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở và chươngtrình giáo dục tiểu học nộp hồ sơ tại phòng giáo dục, phòng giáo dục tập hợptrình Ủy ban nhân dân huyện - thị xem xét để cấp giấy phép dạy thêm.

b. Đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm,học thêm trong và ngoài nhà trường thuộc chương trình giáo dục trung học phổthông nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Giáo dụcvà Đào tạo để cấp giấy phép dạy thêm (Trường Thực nghiệm GDPT nộp hồ sơ tại SởGiáo dục và Đào tạo).

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép dạythêm:

2.1. Mở lớp dạy thêm trong nhàtrường: (gọichung là cơ sở giáo dục).

Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêmtại trường thì thủ trưởng cơ sở đó trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép,hồ sơ gồm có:

- Bản đề nghị cấp giấy phép dạy thêmcho cơ sở giáo dục (theo mẫu 5).

- Bản nội dung chương trình, kếhoạch và thời gian dạy thêm (của từng cá nhân).

- Danh sách đội ngũ giáo viên thamgia dạy thêm (theo mẫu 7).

2.2. Mở lớp dạy thêm ngoài nhàtrường:

a. Cá nhân:

a.1. Đối với cá nhân thuộc biên chếngành giáo dục, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theomẫu 6) phải có hiệu trưởng xác nhận vào đơn.

- Bản nội dung chương trình, kếhoạch và thời gian dạy thêm.

a.2. Đối với cá nhân không thuộcbiên chế ngành giáo dục và đào tạo, hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(theo mẫu 6) phải có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã về nhân thân vàxác nhận của hiệu trưởng nơi cư ngụ về bồi dưỡng chuyên môn hàng năm vào đơn.Nếu chưa bồi dưỡng chuyên môn, chương trình cấp học thì đăng ký để được bồidưỡng, cụ thể: đối với giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học phổthông đăng ký tại phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Sở Giáo dục và Đào tạo; đốivới giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục trung học cơ sở và chương trìnhgiáo dục tiểu học đăng ký tại phòng giáo dục.

- Bản sao văn bằng có thị thực.

- Giấy khám sức khỏe của bệnh việncấp huyện - thị trở lên.

- Bản nội dung chương trình, kếhoạch và thời gian dạy thêm.

b. Tổ chức đăng ký mở cơ sở dạy thêmngoài nhà trường, hồ sơ gồm có:

- Bản đề nghị cấp giấy phép dạy thêm(theo mẫu 5), có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã về nhân thân chủ cơsở và địa điểm dạy thêm.

- Bản nội dung chương trình, kếhoạch và thời gian dạy thêm.

- Danh sách đội ngũ giáo viên thamgia dạy thêm (theo mẫu 7)

- Giấy khám sức khỏe của bệnh việncấp huyện - thị trở lên (của từng cá nhân, nếu là cá nhân không thuộc biên chế ngànhgiáo dục và đào tạo).

- Bản sao văn bằng có thị thực (củatừng cá nhân).

Hồ sơ lập thành 02 bộ: 01 bộ lưu tạinơi cấp giấy phép, 01 bộ do cá nhân, tổ chức lưu.

3. Thời gian giải quyết cấp giấyphép:

Tổ chức, cá nhân sẽ nhận giấy phépdạy thêm tại địa điểm đã nộp hồ sơ, trong thời gian 7 ngày tính từ ngày nộp hồsơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cáccơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm thực hiện theo nội dunghướng dẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, thị (phối hợp thực hiện)
- Lưu VP, GDTrH.

GIÁM ĐỐC
Võ Hiền Thương